+48 601 33 25 60 | p.marczak@nex-group.pl

Regulamin

I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady korzystania ze Strony Internetowej składania zapytań pomiędzy firmą NEX GROUP INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwaną dalej Avenger, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Właścicielem marki Avenger jest firma NEX GROUP INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Brzezinach 28A, gmina Halinów 05-074, NIP 822-238-13-43. 

1.3. Definicje:

a) Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://avenger-polska.pl/,

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Avenger – sprzedawca – NEX GROUP INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Brzezinach 28A, gmina Halinów 05-074, NIP 822-238-13-43, REGON: 38615759600000,

d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez avenger-polska.pl

e) Formularz Kontaktowy – dostępny na Stronie Internetowej formularz, umożliwiający Klientowi złożenie zapytania,

1.4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez avenger-polska.pl polegają na:

Przesyłaniu informacji handlowych na wskazany numer telefonu, lub adres e-mail.

1.5. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.avenger-polska.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6. Przed złożeniem zapytania Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Do korzystania ze Strony Internetowej www.avenger-polska.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

II Ochrona danych osobowych

2.1. Klient, wypełniając Formularz kontaktowy proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez avenger-polska.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2.2. Dane osobowe są przetwarzane przez avenger-polska.pl wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu. 

2.3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy avenger-polska.pl.

2.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności Strony internetowej www.avenger-polska.pl.

III Postanowienia końcowe

3.1 Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej pod adresem:

https://avenger-polska.pl/regulamin/

Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

3.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: https://avenger-polska.pl/regulamin/, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez avenger-polska.pl, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. 

3.3 Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

3.5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2024